Wie zijn wij?

De Stichting Veteranen Lopikerwaard

Begin 2017 is de Stichting Veteranen Lopikerwaard opgericht door en voor de veteranen in de regio Lopiker­waard. Tot de Lopikerwaard behoren de gemeentes: IJsselstein, Lopik, Montfoort, Oudewater en Woerden.

Wie is veteraan?

Iedere militair, gewezen mili­tair, of gewezen dienst­plich­tige, van de Nederlandse krijgs­macht, die heeft ge­diend onder oorlogs­omstan­dig­heden dan wel heeft deel­genomen aan een vredes­­­missie is veteraan. Er zijn in Nederland ruim 110.000 veteranen.

 

 

 

Doelstelling Stichting Veteranen Lopikerwaard

De Stichting Veteranen Lopikerwaard heeft de volgende doelen:

  1. het bewerkstelligen van maatschappelijke waardering voor de positie van de veteranen;
  2. het bevorderen van het onderling contact tussen veteranen;
  3. het adviseren van de gemeentes in de Lopikerwaard ten aanzien van de uitvoering van de Veteranenwet 2012;
  4. het creëren van bewustwording van veteranen­proble­matiek en bekendheid met het Landelijk Zorg­systeem voor Veteranen (LZV), het Veteranen Platform (VP) en het Nederlands Veteraneninstituut (NLVI) bij lokale hulp- en zorgverleners.

Doelgroep

De activiteiten van de Stichting Veteranen Lopikerwaard richten zich op alle veteranen in de regio Lopikerwaard en hun partners. Ook de gemeentes in de Lopikerwaard worden tot de doelgroep gerekend.

Activiteiten

De Stichting Veteranen Lopikerwaard kan op eigen initiatief of op verzoek van gemeentes in de Lopikerwaard regionale activiteiten organiseren, zoals bijvoorbeeld een regionale veteranendag, fa­mi­liedagen, lezin­gen of uitjes. Hier­bij houdt de stich­ting reke­ning met spreiding over de Lopiker­waard.

Bij onze activiteiten zoe­ken we zoveel mogelijk aansluiting bij bestaande activiteiten en vragen daarbij aandacht voor de bijzondere positie van de vete­ranen.

Veteranenbeleid

De Stichting Veteranen Lopikerwaard wil in samenwerking met de gemeentes in de Lopikerwaard een samenhangend veteranenbeleid ontwikkelen. Vanuit haar netwerk kan de stichting de gemeentes daarover van advies dienen. De Stichting Veteranen Lopikerwaard houdt jaarlijks een afstem­mingsoverleg met de gemeentes.

Financiën

Voor haar activiteiten is de Stichting Veteranen Lopiker­waard afhankelijk van subsidies, donaties en giften.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden die de veteranen­status hebben en een onafhankelijk voorzitter. Bij voorkeur zijn de vijf veteranen in het bestuur afkomstig uit elk van de vijf gemeentes in de Lopikerwaard. Het bestuur kan zich bij laten staan door onafhankelijke adviseurs of commissie­leden.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Bert Jansen (voorzitter) is gepensioneerd. Hij was tot 2015 burgemeester van Montfoort en zet zijn bestuurlijke netwerk in ten gunste van de veteranen. Bert woont in Montfoort.

 

Raymond Hiltrop (secretaris) zit als veteraan uit Woerden in het bestuur. Hij heeft in 1981 als dienstplichtig soldaat gewondenverzorger deelgenomen aan de UNIFIL-missie in Liba­non. Raymond werkt in de financiële sector, als fund manager bij Triodos Investment Management.

Jorn Bleijs (penningmeester) heeft in 1990/ 1991 op Hr.Ms. Jacob van Heemskerck deel­genomen aan de Golfoorlog. Jorn is marine­officier en werkt nog altijd bij defensie. Hij woont in Oudewater.

 

Henny Veerman uit Benschop (Lopik) is als onderofficier operationele personeelszorg mee­geweest op uit­zending naar Kunduz (Afghanistan). Hij werkt nog steeds bij Defensie als korpss­adjudant van het korps Militaire Admi­ni­statie van de landmacht.

De functie van bestuurslid voor IJsselstein is vacant. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met het bestuur.

Gaston Planqué is bestuurslid uit Montfoort. Gaston is geneeskundig verzorger en verpleeg­kundige. Hij is drie keer uitgezonden geweest: naar Irak (2004), Afghanistan (2011) en Mali (2014). Na zijn vertrek bij Defensie werkt Gaston als docent bij het ROC Midden Nederland.

De burgemeesters van de vijf gemeentes en de Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht zijn ambassadeurs van de stichting en ondersteunen de doelstellingen.

Informatie

De Stichting Veteranen Lopikerwaard zal door middel van de website www.veteranen-lopikerwaard.nl, via een e-mail nieuws­brief en via twitter (@veteranenLpkwrd) veteranen in de Lopiker­waard informeren over ontwikkelingen en acti­vi­teiten die voor hen van belang zijn. Daarnaast zal via de gemeen­tes de nieuwsbrief ook schriftelijk worden verzonden aan alle ge­regi­streer­de vetera­nen.

 

Stichting Veteranen Lopikerwaard                                                                KVK nr: 68492596
p/a   Ladogameer 33
.        3446 JA  Woerden

e-mail:       info@veteranen-lopikerwaard.nl

Giften:       bank NL38 RABO 0317 8074 55 t.n.v. St. Veteranen Lopikerwaard

Datum:      januari 2024